امسال سال من خواهد بود او که با من باشد

زندگی آسان نیست، و دغدغه های دنیا هم کم نیست و توان انسان هم کم و بیش زیاد نیست،

اما تفکر انسان از جنس دیگری ست.

۳۰ سال بیشتر نداشت، جنگ با این همه انسان او را از پا در نیاورد، اما در مقابل یک تغییر سلولی تسلیم شد و از پا در آمد.

به نبودنت، عادت نکرده ام اما با ان کنارآمده ام

بهار امسال از جنس دیگری بود، می گفت نمی شه خانم، دیر می شه، گفتم فقط ۵ دقیقه مونده به تحویل سال، فقط در حد یک ارزو، توقف کرد، ماه بود نیمه، و صدای ماشین هایی که از دقیقه ها سبقت می گرفتند، و من بودم که ثانیه ها را دنبال می کردم، و آرزویی که ورد زبانم بود.

شب ست و سکوت و سکون، همه خفته اند و من همزاد کلمات شده م که مبادا تا فردا رنگ ببارند.

شبت آن خوش و ارام
/ 0 نظر / 22 بازدید